Preskočit na obsah

Prevádzka na zber a úpravu kovových odpadov Hliník nad Hronom

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.7 Stavby, objekty a zariadenia na nakladanie s nebezpečným odpadom, ak nie sú uvedené v položkách 2 - 3, 6 9.8 Skladovanie železného irotu vrátane autovrakov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Podstatou navrhovanej činnosti bude premiestnenie prevádzky firmy KOFAP, spol. s r.o., ktorá sa zaoberá zberom kovových odpadov, zo súčasného sídla v prenajatých priestoroch Železníc SR do priestorov na vlastnom pozemku firmy.
 • Dotknutá obec: Hliník nad Hronom (okres: Žiar nad Hronom)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo životného prostredia,
 • Navrhovateľ: KOFAP spol.s.r.o, Lúčna 86, Banská Bystrica-Nemce
 • IČO Navrhovateľa: 31646760
 • Povoľujúci orgán: Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica, Detašované pracovisko Žiar nad Hronom
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Ing. Víťazska, STAVIT, Žiar nad Hronom
  Právoplatné rozhodnutie
  16.06.2004

  Fotografie