Preskočit na obsah

Prevádzka metrológie

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: - vytvorenie nových priestorov pre prevádzku metrológie, zároveň vytvoriť usporiadanú zónu pre parkovanie zamestnaneckých automobilov (nie pre verejnosť).
 • Dotknutá obec: Žilina (okres: Žilina)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Navrhovateľ: Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina
 • IČO Navrhovateľa: 36442151
 • Povoľujúci orgán: Mesto Žilina - stavebný úrad
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  05.05.2023
  Spracovateľ zámeru OPŽP SK, s. r. o. Horná Lehota 104 027 41 Oravský Podzámok
  Text zámeru
  05.05.2023
  05.05.2023
  05.05.2023
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  18.09.2023