Preskočit na obsah

PRESTAVBA OBJEKTU, Tomášikova ul. č. 46, súp. č. 3349 – Bratislava – Nové Mesto

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmena navrhovanej činnosti „Zóna Rožňavská/Tomášikova ulica – územný a regulačný celok OV/2“ pozostáva z výstavby hotela, administratívnej budovy, spevnených plôch s komunikáciamia parkoviskami a z nespevnených plôch s vegetačnými úpravami.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Nové Mesto (okres: Bratislava III)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: VIENNA INVEST, spol. s.r.o., Tomášikova 50/E, 831 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 31346715
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  30.03.2015
  30.03.2015
  Právoplatné rozhodnutie
  19.05.2015