Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.16 Diaľkové plynovody s potrubím so svetlosťou alebo s tlakom
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovaná činnosť výstavby vysokotlakového prepojovacieho plynovodu DN 1000 Poľsko - Slovensko zabezpečí prepojenie sústavy vysokotlakových plynovodov dopravujúcich zemný plyn exportovaný prevažne z Ruskej federácie cez územie Ukrajiny do európskych štátov územím Slovenska so sústavou plynovodov v Poľskej republike.
 • Dotknutá obec: Beňatina, Hostovice, Kapušianske Kľačany, Staré, Choňkovce, Jenkovce, Lekárovce, Pinkovce, Bežovce, Orechová, Vojnatina, Šmigovec, Stretavka, Pozdišovce, Sejkov, Chlmec, Hankovce, Zemplínska Široká, Michajlov, Palín, Ptičie, Veľopolie, Stakčín, Ladomirov, Snina, Vyšná Jablonka, Humenné, Výrava, Laškovce, Zbudza, Inovce, Záhor, Lesné, Ľubiša, Michalovce, Oreské, Nižné Nemecké, Palota, Kochanovce, Zbojné, Veľké Kapušany, Sliepkovce, Jabloň, Krišovská Liesková, Svetlice, Pavlovce nad Uhom, Lastomír, Priekopa, Kolonica, Tibava, Stretava, Nižná Jablonka, Pichne, Čukalovce, Pčoliné, Vojany, Šamudovce, Vrbnica, Moravany, Ruský Hrabovec, Žbince, Hažín nad Cirochou, Lackovce, Zbudské Dlhé, Dúbrava, Suché, Udavské, Drahňov, Nacina Ves, Čierne Pole, Petrovce nad Laborcom, Budkovce, Koňuš, Koškovce (okresy: Sobrance, Snina, Michalovce, Humenné, Medzilaborce)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35910712
 • Povoľujúci orgán: určená dotknutá obec
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  28.10.2014
  Spracovateľ zámeru Oil Gas Projekt s.r.o, Karpatská 15, 058 01 Poprad
  Text zámeru
  28.10.2014
  24.11.2014

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  16.12.2014

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení ENVICONSULT spol. s r.o.
  Text správy o hodnotení
  07.08.2015
  07.08.2015
  07.08.2015
  07.08.2015
  07.08.2015
  07.08.2015
  07.08.2015
  07.08.2015
  22.09.2015

  Verejné prerokovanie

  1. Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 1. posch. c. dverí 11, 7. 9. 2015 12:30, 2. MKS Michalovce, Nám. osloboditelov 25., 9. 9. 2015 o 13:00, 3. MÚ Humenné, Kukorelliho 34, 7.9.2015 o 16:00, 4. MÚ Velké Kapušany, Sídlisko L.N.Tolstého 1 09.09.2015 o 16:00

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  27.01.2016