Pracovisko druhotných surovín - prevádzka Prievidza

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovaná zmena činnosti zberu a zhodnocovania odpadov je v existujúcich prevádzkových priestoroch zariadenia na nakladanie s odpadmi. Zmena činnosti spočíva v rozšírení existujúceho zberu a zhodnocovania odpadov bez zmeny potencionálnej záťaže životného prostredia.Zmenou navrhovanej činnosti v existujúcej prevádzke nastanú zmeny v spôsobe nakladania s odpadmi, z dôvodu rozšírenia činností ich zhodnocovania. Iné rozhodné skutočnosti pre prevádzkovanie zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov nenastanú.
 • Dotknutá obec: Prievidza (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prievidza
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 • Navrhovateľ: DE-S-PE, s. r. o.
 • IČO Navrhovateľa: 31629113
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Prievidza, OSŽP
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.