Považská Bystrica – priemyselný areál býv. Strojárne, multifunkčné haly s prevádzkovými časťami, parkovacie plochy

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Pripravovaná stavba troch nových hál umožní na t.č. nezastavanom oplotenom pozemku vzniknutom po asanácii objektu lisovne bývalého areálu Považských strojární v priemyselnej zóne mesta Považská Bystrica, umiestniť do nového kvalitného prostredia, v nových halách, viaceré menšie a stredné výroby a sklady so zameraním na strojárenstvo. Areál stavby je situovaný v lokalite mesta, kde aj okolité stavby sú výrobno – prevádzkového charakteru. Tri multifunkčné haly, každá so samostatnými prevádzkovými časťami, budú umiestnené vedľa seba. Celková šírka troch 3 hál činí spolu 144,90 m a ich celková dĺžka bude 90,10 m. Prevádzková časť bude prepojená s halou. Pozemok je rovinatý a je napojený na inžinierske siete. Súčasťou stavby sú aj nové spevnené plochy a parkoviská o celovom počte 97 stojísk. Riešené plochy sú umiestnené vedľa vnútroareálovej komunikácie, z ktorej bude priamy vstup k halám a na parkovisko.
 • Dotknutá obec: Považská Bystrica (okres: Považská Bystrica)
 • Príslušný orgán: OkÚ Považská Bystrica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica
 • Navrhovateľ: ING. STANISLAV KUKURA - ELETHERM, Prečín 39, 018 15 Považská Bystrica
 • IČO Navrhovateľa: 22854151
 • Povoľujúci orgán: Mesto Považská Bystrica
  Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  16.02.2018
  Spracovateľ zámeru RNDr. Helena BAROŠOVÁ, PROEKO–Environmentálne služby,Hraničná 5,058 01 P O P R A D
  Text zámeru
  14.02.2018
  14.02.2018
  14.02.2018
  14.02.2018
  14.02.2018
  14.02.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  29.05.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  10.07.2018
  10.07.2018