Preskočit na obsah

Polyfunkčný súbor stavieb Klingerka 2 a Polyfunkčný súbor stavieb Klingerka 3

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovaná činnosť predstavuje stavbu a prevádzku dvoch polyfunkčných súborov (komplexov) stavieb Klingerka 2 a Klingerka 3 - pozemných stavieb zameraných na kombináciu v rámci funkcie bývania, administratívy, občianskej vybavenosti a hotelového ubytovania s príslušnou technickou vybavenosťou s potrebným počtom parkovacích miest.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Staré Mesto, Bratislava - Ružinov (okresy: Bratislava I, Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Kalos, s. r. o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 36392966
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 811 02 Bratislava
  Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava
  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  08.10.2020
  Spracovateľ zámeru IVASO s.r.o.
  Text zámeru
  08.10.2020
  08.10.2020

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  13.01.2021

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení IVASO s.r.o.
  Text správy o hodnotení
  18.06.2021
  18.06.2021

  Verejné prerokovanie

  Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zasadacia miestnosť č. 110, Uršulínska 6 - 21.07.2021 o 13:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  18.01.2022
  Právoplatné záverečné stanovisko
  23.02.2022