Preskočit na obsah

Polyfunkčný súbor NIVI

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Funkčné zhodnotenie riešeného územia, funkčné dotvorenie riešeného územia a zvýšenie kvality prostredia v podobe konceptu tzv. „vertikálneho miesta“, ktoré bude obsahovať viacero funkcií v rámci občianskej vybavenosti, ako aj funkciu bývania. Predmetom navrhovanej činnosti je polyfunkčný súbor s vlastným zázemím.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: NIVI s.r.o., Štúrova 884/24, 927 01 Šaľa
 • IČO Navrhovateľa: 52940501
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava - Ružinov
  Okresný úrad Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  04.08.2021
  Spracovateľ zámeru EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava
  Text zámeru
  04.08.2021
  30.11.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  23.03.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  26.05.2022