Polyfunkčný súbor Eurovea 2

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmena navrhovanej činnosti predstavuje druhú etapu výstavby komplexu a hodnotí zmeny riešenia objektov v súvislosti so súčasným návrhom rozpracovávaným v dokumentácii pre územné rozhodnutie o umiestnení stavby.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Staré Mesto, Bratislava - Ružinov (okresy: Bratislava I, Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: PROPERTY Danube, s.r.o., Pribinova 10, 811 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 36282821
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1
  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.