Preskočit na obsah

Polyfunkčný súbor BCT 3, administratíva a bytové domy

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Polyfunkčný súbor BCT3 obsahuje dva bytové domy a jednu administratívnu budovu.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: ZWIRN area s.r.o., Račianska 153/A, 831 54 Bratislava 34 (predtým YIT SLOVAKIA a.s.)
 • IČO Navrhovateľa: 51811391
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 212
  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  16.10.2018
  Spracovateľ zámeru VALERON Enviro Consulting s.r.o.
  Text zámeru
  16.10.2018

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  11.02.2019

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení VALERON Enviro Consulting, s.r.o.
  Text správy o hodnotení
  03.05.2019
  03.05.2019

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  26.03.2020
  Právoplatné záverečné stanovisko
  05.05.2020