Preskočit na obsah

Polyfunkčný súbor BCT 2, bytové domy

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie