Preskočit na obsah

Polyfunkčný objekt Tematínska, Bratislava

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Dotknutá obec: Bratislavský Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: V.D.LAKE a.s.
 • IČO Navrhovateľa: 51772442
 • Povoľujúci orgán: M4 BA PEtržalka,OUZPBA
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Ing. Oľga Szabóová, Karadžičova 27, 811 008 Bratislava 1
  Text zámeru
  08.04.2021
  08.04.2021
  17.06.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  27.07.2021
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  16.09.2021