Polyfunkčný objekt Sekčov (stavba 6)

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom riešenia tohto projektu je rekonštrukcia a dostavba rozostavaného objektu, ktorý pozostáva z dvoch častí - podzemných parkovísk a CO krytu. Objekt je situovaný v území medzi ulicami Sibírska a Ďumbierska v Prešove.
 • Dotknutá obec: Prešov (okres: Prešov)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prešov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Mieru 3, 08001 Prešov
 • Navrhovateľ: BAU INDUSTRY s.r.o., Moyzesova 36, Košice, PSČ 040 01
 • IČO Navrhovateľa: 51850320
 • Povoľujúci orgán: mesto Prešov
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  30.04.2020
  16.06.2020
  Text oznámenia o zmene
  30.04.2020