Preskočit na obsah

Polyfunkčný objekt Košická

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zámeru „Polyfunkčný objekt Košická“ je výstavba bytového domu s občianskou vybavenosťou v parteri, začlenenie navrhovaného objektu do štruktúry a architektúry mesta a vytvorenie kvalitných priestorov na život. Funkčnou náplňou Polyfunkčného objektu Košická bude rezidenčné bývanie doplnené občianskou vybavenosťou v parteri budovy.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Staré Mesto (okres: Bratislava I)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: Smart City Office V s.r.o., Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 50738429
 • Povoľujúci orgán: MČ Bratislava - Staré Mesto
  OÚ Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  07.03.2023
  Spracovateľ zámeru EKOCONSULT – enviro, a. s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
  Text zámeru
  07.03.2023
  07.03.2023
  08.06.2023
  08.06.2023