Preskočit na obsah

Polyfunkčný objekt KOMINARCA

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je výstavba polyfunkčného objektu s hlavnou náplňou funkčného využitia ako ubytovacie zariadenie cestovného ruchu – apartmánové bývanie s doplnkovou funkciou bývania. V parteri na rohu Račianskej ulice a pozdĺž Kominárskej ulice sa navrhuje zariadenie obchodu a služieb (kaviareň / raňajkáreň, potraviny a malé obchodné prevádzky), ktoré budú slúžiť majiteľom/nájomníkom bytov a apartmánov, návštevníkom a obyvateľom Bratislavy, statická doprava je riešená v suteréne objektu .
 • Dotknutá obec: Bratislava - Nové Mesto (okres: Bratislava III)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: ACS Kominárska, s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 50061674
 • Povoľujúci orgán: MČ BA - Nové Mesto, OÚ BA OSŽP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  29.04.2019
  Text zámeru
  29.04.2019
  05.08.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  06.11.2019
  Právoplatné rozhodnutie
  16.12.2019