Polyfunkčný objekt Huštáky - Košice

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je príprava územia a realizácia hlavného objektu stavby Polyfunkčný objekt Huštáky - Košice na pozemkoch parc.č.2058, 3778/2 v kat. úz. Huštáky
 • Dotknutá obec: Košice - Staré Mesto (okres: Košice I)
 • Príslušný orgán: OkÚ Košice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 52, 041 26 Košice
 • Navrhovateľ: OSPOS s.r.o., Mudroňova 31, 040 01 Košice
 • IČO Navrhovateľa: 36604101
 • Povoľujúci orgán: Stavebný úrad - Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré mesto
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  12.11.2013
  Spracovateľ zámeru Ing. Marián Zolovčík, Hollého 83, 071 01 Michalovc
  Text zámeru
  12.11.2013
  12.11.2013
  12.11.2013
  Právoplatné rozhodnutie
  03.01.2014

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  12.03.2014