Preskočit na obsah

Polyfunkčný objekt Autobusová stanica Mlynské Nivy

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Prestavba autobusovej stanice ponúka možnosť polyfunkčného využitia areálu nielen pre funkciu dopravnú, ale aj pre funkcie zariadení prevádzok obchodu, služieb a gastronómie.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Staré Mesto, Bratislava - Ružinov (okresy: Bratislava I, Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Twin City a.s., Karadžičova 12, 821 02 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35872217
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava Ružinov
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  22.10.2014
  Spracovateľ zámeru VALERON Enviro Consulting s.r.o.
  Text zámeru
  14.10.2014

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  04.12.2014

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení VALERON Enviro Consulting s.r.o.
  Text správy o hodnotení
  15.05.2015
  15.05.2015

  Verejné prerokovanie

  Magistrát HM SR, Primaciálne nám. 1, Bratislava 03.06.2015 o 16:00

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  13.01.2016