Polyfunkčný objekt Autobusová stanica Mlynské Nivy

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Prestavba autobusovej stanice ponúka možnosť polyfunkčného využitia areálu nielen pre funkciu dopravnú, ale aj pre funkcie zariadení prevádzok obchodu, služieb a gastronómie.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Staré Mesto, Bratislava - Ružinov (okresy: Bratislava I, Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Twin City a.s., Karadžičova 12, 821 02 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35872217
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava Ružinov
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.