Preskočit na obsah

Polyfunkčný komplex Záhradnícka-Bajkalská

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Podpora výstavby chýbajúcich alebo poddimenzovaných funkcií (administratíva, obchod) v riešenom území. Cieľom navrhovanej činnosti je vytvoriť polyfunkčné priestory pre administratívu, komerčné priestory pre obchody, služby a gastro pre potreby riešeného územia aj okolia, a zlepšiť prostredie najmä výsadbou novej zelene.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: Záhradnícka Property s.r.o., Gajova 4, 811 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 52326501
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Bratislava - štátny orgán vodného hospodárstva
  Mestská časť Bratislava - Ružinov - stavebný úrad
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  03.09.2021
  Spracovateľ zámeru ADONIS CONSULT, s.r.o.
  Text zámeru
  03.09.2021