Preskočit na obsah

Polyfunkčný komplex Nový trh

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie nového polyfunkčného komplexu pre širšie vrstvy obyvateľstva s vlastným zázemím za účelom funkčného zhodnotenia riešeného územia v zmysle regulatívov územného plánu dotknutého sídla. Navrhovaný objekt s viacerými výraznými priehľadmi prinesie funkčné dotvorenie daného územia a zvýšenie kvality prostredia v podobe nového plynulého prepojenia, ktoré bude obsahovať viacero funkcií v rámci občianskej vybavenosti, ako aj funkciu bývania. Existujúca kancelárska budova a parkovisko pre 197 vozidiel budú odstránené.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: INTRADE Financial Investment, s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 51676842
 • Povoľujúci orgán: OuBA, MC Ružinov
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Mgr. Tomáš Šembera
  Text zámeru
  16.12.2021
  16.12.2021
  13.04.2022