Preskočit na obsah

Polyfunkčný komplex Nová Devínska

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie nového polyfunkčného komplexu s vlastným zázemím s novými plochami zelene za účelom reprofilácie riešeného územia s využitím jeho funkčného potenciálu v zmysle územného plánu dotknutého sídla. Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde v dotknutej mestskej časti k rozšíreniu ponuky priestorov pre bývanie, prechodné ubytovanie doplnené o plochy občianskej vybavenosti a administratívy pre širšie vrstvy obyvateľstva.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Devínska Nová Ves (okres: Bratislava IV)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: ISPK s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 46813250
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava 49
  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  09.05.2023
  Spracovateľ zámeru EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava
  Text zámeru
  09.05.2023
  09.05.2023