Preskočit na obsah

Polyfunkčný komplex Muchovo námestie

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba a prevádzka polyfunkčného súboru - objektov pozemných stavieb s prislúchajúcim technickým a technologickým zázemím a potrebným počtom parkovacích stojísk
 • Dotknutá obec: Bratislava - Petržalka (okres: Bratislava V)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: METRO Bratislava, a. s., Primaciálne námestie č. 1, 811 01 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35732881
 • Povoľujúci orgán: OU BA, MC BA - Petrzalka
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  02.12.2020
  Spracovateľ zámeru METRO Bratislava, a. s., Primaciálne námestie č. 1, 811 01 Bratislava
  Text zámeru
  02.12.2020
  02.12.2020
  19.02.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  29.03.2021
  Právoplatné rozhodnutie
  06.05.2021