Preskočit na obsah

Polyfunkčný komplex Klingerka - Bratislava

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovanou činnosťou je výstavba polyfunkčného komplexu pozostávajúceho z dvoch výškových vežových objektov s podzemnou a nadzemnou parkovacou garážou s príslušnou občianskou a technickou vybavenosťou s potrebným počtom parkovacích miest.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: KORUNA Reality a.s., Mlynské nivy 56, 821 08 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35756969
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava - Ružinov
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  28.11.2014
  Spracovateľ zámeru IVASO, s.r.o. Pezinok
  Text zámeru
  28.11.2014

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  08.01.2015

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení IVASO, s.r.o. Pezinok
  Text správy o hodnotení
  08.08.2016

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  11.01.2017