Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Polyfunkčný komplex ISTER TOWER

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie nového polyfunkčného komplexu pre širšie vrstvy obyvateľstva s vlastným zázemím za účelom reprofilácie riešeného územia s využitím jeho funkčného potenciálu v zmysle regulatívov územného plánu dotknutého sídla a požiadaviek územného plánu zóny Chalupkova.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Staré Mesto (okres: Bratislava I)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: The Galata Group s.r.o. Pribinova 26, 811 09 Bratislava, zastúpená EKOJET s.r.o. Tehelná 19, 831 03 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 50206192
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  05.12.2017
  Spracovateľ zámeru EKOJET s.r.o.
  Text zámeru
  05.12.2017
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  03.05.2019

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  14.02.2018

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  11.04.2018
  Spracovateľ správy o hodnotení EKOJET s.r.o.
  Text správy o hodnotení
  11.04.2018

  Verejné prerokovanie

  Magistrát. hl. m. Bratislavy, Primaciálne nm. 1, dna 10.05.2018 o 16:30

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  27.11.2018
  Odvolanie/ rozklad proti záverečnému stanovisku
  15.01.2019
  26.04.2019
  Právoplatné záverečné stanovisko
  26.04.2019