Preskočit na obsah

Polyfunkčný komplex GREEN ATRIUM

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba polyfunkčného komplexu
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: JAGR, spol. s.r.o., Trnavská 70, 821 02 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 31369928
 • Povoľujúci orgán: 1.Okresný úrad BA, 2.MČ BA – Ružinov
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  21.06.2017
  Spracovateľ zámeru EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava.
  Text zámeru
  21.06.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  28.07.2017
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  31.08.2017
  31.08.2017
  Právoplatné rozhodnutie
  23.10.2017