Preskočit na obsah

Polyfunkčný komplex Čerešne 5

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom navrhovanej činnosti je vybudovanie nového polyfunkčného komplexu za účelom využitia riešeného územia s využitím jeho funkčného potenciálu v zmysle regulatívov územného plánu dotknutého sídla a s cieľom dotvárať už existujúcu, či súčasne realizovanú zástavbu predchádzajúcich etáp bytových domov s vplyvom na riešené územie. Realizáciou tejto navrhovanej činnosti by malo dôjsť podľa navrhovateľa k rozšíreniu ponuky priestorov pre bývanie v mestskej časti Bratislava – Dúbravka pre širšie vrstvy obyvateľstva a vytvoreniu atraktívneho a príjemného priestoru pre budúcich obyvateľov a návštevníkov spomínanej lokality.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Dúbravka (okres: Bratislava IV)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: J&P, s.r.o., Šoltésovej 12, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
 • IČO Navrhovateľa: 35841109
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
  Stavebný úrad mestskej časti Bratislava – Dúbravka. Žatevná 2, 844 02 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  19.09.2022
  Spracovateľ zámeru EKOJET, s.r.o. Tehelná 19 831 03 Bratislava
  Text zámeru
  19.09.2022
  19.09.2022

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  21.12.2022

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  28.07.2023
  Spracovateľ správy o hodnotení EKOJET, s.r.o. Tehelná 19 831 03 Bratislava
  Text správy o hodnotení
  28.07.2023
  28.07.2023

  Verejné prerokovanie

  Verejné prerokovanie sa uskutoční 07.09.2023 (štvrtok) o 10:00 na Magistráte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v zasadacej miestnosti č. 103 (1.poschodie) - Nová radnica, Primaciálne námestie 1, Bratislava. 07.09.2023 o 10:00