Polyfunkčný dom MANHATTAN

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom zámeru navrhovanej činnosti je výstavba a prevádzka bytového domu s občianskou vybavenosťou a súvisiacej technickej a dopravnej infraštruktúry. Predmetná stavba bude plniť funkciu bývania s doplnením o ďalšie prvky občianskej vybavenosti (obchodné prevádzky a iné)
 • Dotknutá obec: Šaľa (okres: Šaľa)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Šaľa
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hlavná 42/12A, 92701 Šaľa
 • Navrhovateľ: KN CENTRUM s.r.o., P. Pázmáňa 51, 927 01 Šaľa
 • IČO Navrhovateľa: 47939427
 • Povoľujúci orgán: 1. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
  2. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.