Polyfunkčný bytový dom RAČIANSKA, Bratislava

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie nového polyfunkčného domu s bytovými jednotkami, plochami administratívy a občianskej vybavenosti s prislúchajúcimi parkovacími stojiskami, prvkami technickej a dopravnej infraštruktúry a plochami zelene.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Nové Mesto (okres: Bratislava III)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad ŽP Bratislava
 • Navrhovateľ: M S arch, s.r.o., Bartókova 1, 811 02 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 36812919
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
  OÚŽP Bratislava, oddelenie OP a vybraných zložiek ŽP obvodu
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.