Polyfunkčný areál Prievozská - Nové Apollo

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom tohto oznámenia o zmene je asanácia polyfunkčného areálu na Prievozskej ulici v Bratislave APOLLO BUSINESS CENTER I. ako aj výstavba a prevádzka Nového polyfunkčného areálu Apollo.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Smart City Centre s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 50295365
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.