Polyfunkčné centrum - Einsteinova

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba súboru pozemných stavieb - administratívno-prevádzkových a obytných objektov s príslušnou technickou vybavenosťou s potrebným počtom parkovacích miest.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Petržalka (okres: Bratislava V)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: SPV74, a.s., Štefanovičová 12, 811 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 45897271
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava - Petržalka, OÚ BA - ŠVS
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.