POLYFUNKČNÁ ZÓNA "ViOn" - Zlaté Moravce

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je realizácia nového bytového domu s príslušnou technickou a dopravnou infraštruktúrou v k. ú. Zlaté Moravce
 • Dotknutá obec: Zlaté Moravce, Topoľčianky (okres: Zlaté Moravce)
 • Príslušný orgán: OkÚ Zlaté Moravce
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Sládkovičova 3, 95301 Zlaté Moravce
 • Navrhovateľ: ViOn - INVEST, s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 47468416
 • Povoľujúci orgán: Mesto Zlaté Moravce, OkÚ Zlaté Moravce - OSŽP-ŠVS
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  12.01.2018
  27.04.2018
  Spracovateľ zámeru SIRECO s.r.o., Žatevná 12, 841 01 Bratislava 42
  Text zámeru
  12.01.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  03.04.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  11.05.2018