Preskočit na obsah

Polyfunkčná stavba TWIN CITY – zmena stavebných objektov

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovanou zmenou dochádza k úprave / zmene objemového riešenia súboru polyfunkčných stavieb, čo si zároveň vyžiadalo zmenu architektonicko-urbanistického usporiadania polyfunkčných stavieb oproti pôvodnému zámeru.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Staré Mesto (okres: Bratislava I)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Twin City a.s., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35872217
 • Povoľujúci orgán: MČ Bratislava Staré Mesto
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  04.11.2014
  04.11.2014
  04.11.2014
  DUR
  04.11.2014
  04.11.2014
  Vyjadrenie
  05.11.2014