Preskočit na obsah

Polyfunkčná stavba Chalupkova Residence

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba polyfunkčného objektu s funkčnou náplňou rezidenčného bývania doplnenou o občiansku vybavenosť. Hlavným cieľom projektu je úplná revitalizácia územia a jeho plné začlenenie do štruktúry mesta vytvorením živého mestského bloku s kvalitným prostredím pre jeho užívateľov a verejnosť. Súčasťou zámeru budú aktívne spevnené plochy a plochy so vzrastlou intenzívnou zeleňou, ktorá zabezpečí zdravé mikroklimatické podmienky.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Staré Mesto (okres: Bratislava I)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: Virtual Residence, s. r. o., Špitálska 57, 811 08 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 52332543
 • Povoľujúci orgán: MČ Bratislava - Staré Mesto
  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  22.12.2021
  Text zámeru
  22.12.2021
  26.04.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  03.11.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  08.12.2022