Preskočit na obsah

Polyfunčný súbor BCT 1, Bytové domy

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie 3 polyfunkčných bytových domov so spoločnou podzemnou garážov.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: YIT SLOVAKIA a.s., Račianska 153/A, 831 54 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35718625
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
  MČ Bratislava – Ružinov, stavebný úrad, Mierová 21, 827 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru VALERON Enviro Consulting s.r.o.
  Text zámeru
  28.03.2018
  26.06.2018
  29.06.2018
  06.09.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  02.11.2018