Polder na toku Smíchov

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.1 Priehrady, nádrže a iné zariadenia určené na zadržiavanie alebo na akumuláciu vody vrátane suchých nádrží - s výškou hrádze nad základovou líniou alebo - s celkovým novým objemom alebo dodatočne zadržaným objemom - s rozlohou 10.7 Objekty protipovodňovej ochrany
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je výstavba a prevádzka poldra na vodnom toku Smíchov, ktorý má slúžiť ako protipovodňová ochrana územia nachádzajúceho sa pod poldrom a teda hlavne zastavaných plôch (obytné domy, dopravná a technická infraštruktúry, výrobné prevádzky a prevádzky služieb) v rámci mesta Myjava, konkrétne jej časti Turá Lúka.
 • Dotknutá obec: Myjava (okres: Myjava)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 3602204701
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Myjava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 Myjava;
  Spoločná obecná úradovňa MÚ Myjava, Nám. M. R. Štefánika, 907 14 Myjava;
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  24.02.2016
  Spracovateľ zámeru EKO - GEO - CER, s. r. o., M. C. Sklodowskej 1512/19, 851 04 Bratislava
  Text zámeru
  24.02.2016

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  02.05.2016

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  18.10.2018
  Spracovateľ správy o hodnotení EKO - GEO - CER, s. r. o.
  Text správy o hodnotení
  18.10.2018
  18.10.2018

  Verejné prerokovanie

  zasadacka MÚ Myjava, dna 16.01.2019 o 16:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  01.10.2019
  09.10.2019
  Odvolanie/ rozklad proti záverečnému stanovisku
  25.10.2019