Preskočit na obsah

POINT Revúca

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom akcie je vybudovanie zariadenia obchodu a služieb. Bude sa jednať o dve samostatné stojace nájomné jednotky. Súčasťou bude vybudovanie prístupových komunikácií, spevnených plôch a parkovacích stojísk, menšej čerpacej stanice PHM a samoobslužnej umyvárne automobilov.
 • Dotknutá obec: Revúca (okres: Revúca)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Revúca
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 40, 05001 Revúca
 • Navrhovateľ: OP Centrum Retail 6 s.r.o., G. Švéniho 2794/8B
 • IČO Navrhovateľa: 54072557
 • Povoľujúci orgán: Mesto Revúca ako stavebný úrad
  Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  07.06.2023
  Spracovateľ zámeru INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
  Text zámeru
  07.06.2023
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  20.09.2023