Podzemný zásobník zemného plynu Láb v Plaveckom Štvrtku (Zmena č. 4)

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 1.7 Podzemné uskladnovanie zemného plynu v prírodných horninových štruktúrach
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Čiastkové zmeny objektov a doplnenie technologických zariadení.
 • Dotknutá obec: Plavecký Štvrtok (okres: Malacky)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Nafta a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 36286192
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, IŽP Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

  Obvodný banský úrad Bratislava, Mierová 19, 821 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  13.02.2018
  Text oznámenia o zmene
  13.02.2018
  13.02.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  21.03.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  26.04.2018