Preskočit na obsah

Plniaca rampa DFA

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 4.3 Chemické prevádzky, t. j. prevádzky na výrobu chemikálií alebo skupín chemikálií, alebo medziproduktov v priemyselnom rozsahu, ktoré sú určené na výrobu...
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je inštalácia novej plniacej rampy Difenylamínu (DFA) v Duslo a. s. Skladovaním vyrobeného DFA dochádza k strate kvalitatívnych parametrov a z uvedených dôvodov je pre niektorých odberateľov potrebná expedícia priamo z prevádzkových zásobníkov DFA. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa zvýši kapacita plnenia DFA a docielia sa požadované (vyššie) kvalitatívne parametre vyrobeného DFA, oproti súčasnému stavu (pri odoberaní zo skladových zásobníkov).
 • Dotknutá obec: Šaľa, Močenok, Trnovec nad Váhom (okres: Šaľa)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236 927 03 Šaľa, Slovenská republika
 • IČO Navrhovateľa: 35826487
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  26.05.2021
  Text oznámenia o zmene
  26.05.2021
  26.05.2021
  26.05.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  19.08.2021
  Právoplatné rozhodnutie
  21.09.2021