Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja je strategický dokument, ktorý na základe analýz existujúceho stavu a trendov vývoja definuje budúce potreby Nitrianskeho samosprávneho kraja v oblasti dopravnej infraštruktúry pre obdobie +5, 10, 20 a 30 rokov. Predstavuje komplexný strategický dokument, ktorým sa vymedzujú základné strednodobé a dlhodobé ciele v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry, stanovujú sa priority rozvoja a identifikujú sa opatrenia a zdroje na ich dosiahnutie. Očakávaným cieľom strategického dokumentu bude získanie takých podkladov, ktoré svojím obsahom : ? aktualizujú reálne trendy dopravných charakteristík, ? vytvoria základ pre ďalší územný rozvoj z hľadiska dopravy, ? navrhnú efektívny a udržateľný dopravný systém.
 • Dotknutá obec: Nitriansky Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Obstarávateľ: Nitriansky samosprávny kraj
 • IČO Obstarávateľa: 37861298
 • Schvaľujúci orgán: Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  03.04.2019
  Oznámenie
  03.04.2019

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  02.05.2019
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  02.05.2019

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  29.10.2019
  Spracovateľ správy o hodnotení Ing. arch. Vlasta Čamajová
  Text strategického dokumentu
  29.10.2019
  29.10.2019
  14.11.2019
  14.11.2019
  14.11.2019
  14.11.2019
  Text správy o hodnotení
  29.10.2019
  29.10.2019
  29.10.2019
  Verejné prerokovanie Dom Matice slovenskej, Dolnočermánska 737, Nitra 25.11.2019 o 09:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko
  21.01.2020