Preskočit na obsah

Plán likvidácie štrkoviska - dobývací priestor Malá Bytča, lokalit "Pod búdami" v k. ú. Malá Bytča

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 1.11 Lomy a povrchová tažba a úprava kamena, tažba štrkopiesku a piesku 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zaplnenie priestoru štrkoviska inertným materiálom za účelom dosiahnutia prijateľného charakteru morfológie územia na priemernú kótu 299,07m n.m.
 • Dotknutá obec: Bytča (okres: Bytča)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bytča
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Zámok 104, 01401 Bytča
 • Navrhovateľ: Kamenivo Slovakia a.s., Areál Prefa, 014 01 Bytča- Hrabové
 • IČO Navrhovateľa: 35791713
 • Povoľujúci orgán: Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek kraja
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  09.07.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  19.10.2021
  Právoplatné rozhodnutie
  06.12.2021