Plán likvidácie lomu Bor (Spišská Teplica)

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.12 Zneškodnovanie odpadov (nezahrnuté v položkách 1 až 5 a 7)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovaná činnosť podrobne rieši likvidáciu lomu po ťažbe dolomitov s využitím stavebných odpadov z rekonštrukcie železničnej trate.
 • Dotknutá obec: Spišská Teplica (okres: Poprad)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Poprad
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nábrežie Jána Pavla II. 16, 05844 Poprad
 • Navrhovateľ: Poľnohospodárske družstvo podielnikov v Spišskej Teplici
 • IČO Navrhovateľa: 00199834
 • Povoľujúci orgán: OkÚ Prešov, OSŽP
  Obvodný banský úrad
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.