Plán likvidácie časti ložiska tehliarskych surovín Ružomberok, rok 2020

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.12 Zneškodnovanie odpadov (nezahrnuté v položkách 1 až 5 a 7)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je likvidácia časti ložiska tehliarskych surovín z dôvodu zastavenia ťažobných prác v predmetnej časti ložiska. Organizácia plánuje navrhovanou činnosťou likvidovať vyťaženú časť ťažobnej jamy. Likvidáciou organizácia vykoná zahladenie stôp po dobývacích prácach tehliarskej suroviny terénnymi úpravami vyťažených priestorov zavezením povolenými druhmi inertných odpadov a následne rozprestretím humusovej vrstvy pre rast náletovej vegetácie.
 • Dotknutá obec: Ružomberok (okres: Ružomberok)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad ŽP Ružomberok
 • Navrhovateľ: MAB 04, s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 50504665
 • Povoľujúci orgán: Obvodný banský úrad Banská Bystrica
  Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  10.07.2020
  04.08.2020
  Spracovateľ zámeru ENVICONSULT spol. s r.o. Žilina
  Text zámeru
  10.07.2020
  10.07.2020
  10.07.2020
  10.07.2020
  10.07.2020
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  13.08.2020
  Právoplatné rozhodnutie
  14.09.2020