Plán dielčej likvidácie lomu Dolina a Nitrica, dobývací priestor Horné Vestenice

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 1.11 Lomy a povrchová ťažba a úprava kameňa, ťažba štrkopiesku a piesku

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom likvidácie lomu je splnenie si povinností vyplývajúcich z §10, ods. 5) zákona SNR č.51/1988 o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov so zámerom dosiahnúť aspoň čiastočnú renaturáciu, t. j. obnovu pôvodného prirodzeného stavu dobývaním zasiahnutého územia.
 • Dotknutá obec: Nitrica, Horné Vestenice (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prievidza
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 • Navrhovateľ: VESTKAM, s. r. o., 972 22 Horné Vestenice
 • IČO Navrhovateľa: 36329398
 • Povoľujúci orgán: Obvodný banský úrad v Prievidzi
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.