Preskočit na obsah

Píla – protipovodňové opatrenia v povodí toku Gidra

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.1 Priehrady, nádrže a iné zariadenia urcené na zadržiavanie alebo na akumuláciu vody vrátane suchých nádrží - s výškou hrádze nad základovou líniou alebo - s celkovým novým objemom alebo dodatocne zadržaným objemom - s rozlohou
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom navrhovanej činnosti je výstavba protipovodňovej ochrany a zabráneniu škodám vzniknutým z dôvodu zvýšených prietokov na toku Gidra.
 • Dotknutá obec: Budmerice, Píla, Častá (okres: Pezinok)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, ŠTÁTNY PODNIK, Povodie dolného Váhu, odštepný závod
 • IČO Navrhovateľa: 36022047
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  01.12.2022
  Spracovateľ zámeru VODOTIKA, a. s.
  Text zámeru
  01.12.2022
  01.12.2022
  01.12.2022
  01.12.2022
  01.12.2022
  01.12.2022

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  22.05.2023