Preskočit na obsah

PASTELKY zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je výstavba a prevádzka zmiešaného územia bývania a občianskej vybavenosti.
 • Dotknutá obec: Bernolákovo (okres: Senec)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: ZET INTEGRA, spol. s.r.o., Kukučínova ulica 1452/11, 900 42 Miloslavov
 • IČO Navrhovateľa: 47690399
 • Povoľujúci orgán: Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo
  Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 636, 903 01 Senec
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  08.06.2023
  Spracovateľ zámeru VALERON Enviro Consulting, s.r.o
  Text zámeru
  08.06.2023
  08.06.2023