Preskočit na obsah

Parkovací dom (SO - 101)

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je vybudovanie parkovacieho domu pre účely parkovania osobných vozidiel s celkovým počtom 400 parkovacích miest so súvisiacou infraštruktúrou a plochami zelene na ploche priľahlej k už existujúcemu objektu Slovenskej sporiteľne.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Nové Mesto (okres: Bratislava III)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: EURO INVEST II. spol. s r.o., Tomášikova 50/E, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • IČO Navrhovateľa: 51136252
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
  Stavebný úrad mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  30.03.2023
  Text oznámenia o zmene
  30.03.2023
  30.03.2023

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien