Preskočit na obsah

PARK CITY LIVING - Rezidenčná zóna Vll.A s technickou a občianskou vybavenosťou

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie novej rezidenčnej zóny s objektmi bývania a občianskej vybavenosti s vlastným zázemím v súlade s funkčnou a priestorovou reguláciou daného územia.
 • Dotknutá obec: Chorvátsky Grob (okres: Senec)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: ALIZÉ PROPERTY, a. s., Grösslingová 45, 811 09 Bratislava - v zastúpení EKOJET, s. r. o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35734990
 • Povoľujúci orgán: Obec Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob
  Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 636, 903 01 Senec
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  04.03.2021
  Text zámeru
  04.03.2021
  04.03.2021

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  05.08.2021

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  10.05.2022
  Text správy o hodnotení
  10.05.2022
  10.05.2022
  10.05.2022
  10.05.2022

  Verejné prerokovanie

  zasadacia miestnosť obce Chorvátsky Grob 13.06.2022 o 16:00