Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: Priemyselný park Poprad - II

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.15 Projekty budovania priemyselných zón vrátane priemyselných parkov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom záujmu investora je na danom pozemku vybudovať objekty za účelom rozšírenia výrobných a skladových kapacít, hlavne z odvetvia strojárenskej výroby a logistiky. Celkové hmotovo-objemové riešenie, ako aj jednotlivé použité výrazové prostriedky a architektonické detaily vytvárajú harmonický celok, ktorý vhodne zapadne do okolitého prostredia. Pôdorys vychádza zo situovania objektov na pozemku. Z hľadiska urbanistického sú novonavrhované objekty situované rovnobežne s existujúcou priemyselnou zástavbou.
 • Dotknutá obec: Poprad (okres: Poprad)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Poprad
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nábrežie Jána Pavla II. 16, 05844 Poprad
 • Navrhovateľ: RECOMP s.r.o., Nám sv. Egídia 60, 058 01
 • IČO Navrhovateľa: 44283903
 • Povoľujúci orgán: Mesto Poprad, Okresný úrad Poprad, Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát Košice
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.