Preskočit na obsah

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Stavebné úpravy a prístavba hotela Eurobus - wellness"

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zmeny navrhovanej činnosti je modernizácia existujúcich priestorov hotela Eurobus. Rekonštrukciou a modernizáciou existujúceho objektu, v jeho suteréne, by sa malo dosiahnuť zlepšenie hygienických pomerov, výrazného energetického zlepšenia prevádzky a zmenou dispozičného riešenia pre súčasné potreby zatraktívnenie vnútorných priestorov existujúceho wellnessu s rozšírením priestoru wellnessu pre relax a oddych.Využite objektu bude naďalej pre verejnosť.
 • Dotknutá obec: Kaluža (okres: Michalovce)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Michalovce
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Slobody 1, 07101 Michalovce
 • Navrhovateľ: Eurobus, a.s.
 • IČO Navrhovateľa: 36211079
 • Povoľujúci orgán: Mesto Michalovce - stavebný úrad
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  18.11.2021
  Text oznámenia o zmene
  18.11.2021
  18.11.2021
  18.11.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  27.01.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  28.02.2022