Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Rozšírenie pracoviska zberu druhotných surovín, prevádzka Tornaľa

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmena sa dotýka plánovaných prevádzkových činnosti a prevádzkových objektov v jestvujúcom zariadení firmy SCRAPMET SLOVAKIA s.r.o., slúžiacom ako zberňa a výkupňa druhotných surovín, a to: 1.Rozšírenia druhov odpadov o odpady nebezpečne ( batérie , elektroodpady a staré vozidlá ) 2.Rozšírenie plochy zberu pre uloženie dostatočného množstva kontajnerov a skladov. Kapacita zariadenia zberu odpadov sa nezmení a zostane zachovaná v rozsahu súčasného povolenia na činnosť. Navrhovaná zmena činnosti zberu odpadov je navrhovaná v existujúcich prevádzkových priestoroch zariadenia na nakladanie s odpadmi pričom nevyžaduje žiadne stavebné alebo investičné práce.
 • Dotknutá obec: Tornaľa (okres: Revúca)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Revúca
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 40, 05001 Revúca
 • Navrhovateľ: SCRAPMET SLOVAKIA s.r.o., Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica
 • IČO Navrhovateľa: 36640468
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 050 01 Revúca
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  21.04.2020
  Text oznámenia o zmene
  21.04.2020
  21.04.2020
  21.04.2020
  21.04.2020
  21.04.2020
  21.04.2020
  21.04.2020
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  09.06.2020

  Zámer

  Právoplatné rozhodnutie
  23.07.2020