Oznámenie o strategickom dokumente ,,Územný plán mesta Šaľa - Zmeny a doplnky č.6".

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmeny a doplnky Územného plánu obce – mesta Šaľa v rozsahu schválenom uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č.1/2017-V. zo dňa 26. 1. 2017 a č.3./2017-V. zo dňa 4.5.2017 a ich príloh. V textovej časti: - aktualizovanie v zmysle zmien a doplnkov podľa požiadaviek objednávateľa s uvedením zaradenia a charakteristiky riešených plôch vo väzbe na funkčné a priestorové využitie územia, určenie regulatívov pre jednotlivé plochy (prípustné, obmedzujúce, vylučujúce podmienky využitia plôch) - doplnenie záväznej časti o podmienky umiestňovania ubytovacích zariadení vo vymedzených častiach mesta. V grafickej časti: - výkres zmien a doplnkov s vyznačením lokality – stavu pred zmenou a návrhu zmeny s popisom - výkres zmien a doplnkov v mierke 1: 10 000 s vyznačením lokality navrhovaného záberu pre zmenu účelu využitia PPF na nepoľnohospodárske účely a lokalít pre ktoré bol vydaný predbežný súhlas na záber (výkres č. 3A Návrh záberov PPF ...) - komplexný návrh zmien a doplnkov v mierke 1: 10 000 s vyznačením lokality
 • Dotknutá obec: Šaľa (okres: Šaľa)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Šaľa
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hlavná 42/12A, 92701 Šaľa
 • Obstarávateľ: Mesto Šaľa, Námestie sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
 • IČO Obstarávateľa: 00306185
 • Schvaľujúci orgán: Mesto Šaľa
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.